Alquiler de trasteros a partir de 35€ / mes

Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT
www.trasterosbarcino.com és un domini d’Internet registrat per Euromar Barcel, S.L. (Des d’ara Trasters Barcino), N.I.F. N65732026 inscrita al Reg. Mercantil de Barcelona, ​​Tom 43035 Foli 122 Full 418.678, amb domicili administratiu al C / Loreto, 8 C.P. 08029 Barcelona.
La utilització per l’usuari dels serveis continguts a la WEB de Trasters Barcino implica l’acceptació expressa de totes i cadascuna de les següents:
Condicions Generals d’ús de la WEB: http://www.trasterosbarcino.com
1. CAPACITAT LEGAL:
L’usuari declara que és major d’edat (major de 18 anys) i disposa de capacitat legal necessària per contractar els Productes i Serveis oferts a la WEB de Trasters Barcino, manifestant així mateix que accepta la vinculació a aquest acord i entén, i accepta en la seva totalitat les condicions aquí enunciades per utilitzar aquesta WEB i / o contractar els Productes i Serveis oferts.
2. ACCÉS:
En contractar l’usuari els Productes i Serveis de Trasters Barcino, se li atorgarà un nom d’usuari i una contrasenya elegits per Trasters Barcino. Trasters Barcino no es fa responsable del mal ús de les contrasenyes que l’usuari pugui realitzar en la pàgina WEB www.trasterosbarcino.com. És responsabilitat de l’usuari custodiar degudament les claus i contrasenyes que es subministrin per a l’accés com a client registrat, impedint l’ús indegut o accés per part de tercers.
3. L’USUARI:
Que hi hagi contractat o que contracti els diferents productes i serveis que ofereix Trasters Barcino haurà de registrar com a client, als efectes del declara que tota la informació subministrada a l’hora de registrar-se és vertadera, completa i precisa:
3.1. L’usuari d’www.trasterosbarcino.com garanteix i respon sempre de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades de Caràcter Personal, d’ara endavant les DADES, facilitades, i es compromet a mantenir-los degudament actualitzats.
3.2. L’usuari autoritza expressament la comunicació de les DADES a tercers quan resulti necessària per a l’adequada prestació dels Productes i Serveis oferts per Trasters Barcino i requerits pels usuaris.
3.3. L’usuari dóna el seu consentiment exprés per rebre comunicacions electròniques amb publicitat i novetats comercials de Trasters Barcino i dels diferents productes i serveis comercialitzats o promocionats per Trasters Barcino.

4. Trasters Barcino:
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, d’ara endavant la LOPD, les DADES enviats per l’usuari a través d’www.trasterosbarcino.com, seran tractades per Trasters Barcino de forma automatitzada i seran incorporades a un fitxer amb la finalitat de poder-li oferir i gestionar els Productes i Serveis de Trasters Barcino:
4.1. Aquest fitxer es troba registrat o donat d’alta davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i s’indica que el seu Responsable és la societat mercantil Euromar Barcel, S.L. amb domicili administratiu al C / Loreto, nº 8 Codi postal 08029 Barcelona, ​​correu electrònic: info@trasterosbarcino.com.
4.2. Els titulars de les DADES tenen en tot moment el dret d’accedir al fitxer, podent exercitar els drets de rectificació, cancel·lació i oposició en els termes recollits en la legislació de protecció de dades.
4.3. De la mateixa manera, el consentiment de l’usuari per al tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment sense efectes retroactius, d’acord amb el que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal.
4.4. Per a les finalitats continguts en la present clàusula n’hi haurà prou amb contactar amb Trasters Barcino a través del correu electrònic info@trasterosbarcino.com, o bé, escrivint al seu domicili administratiu situat en la C / Loreto, 8 Codi postal 08029 Barcelona, ​​Espanya.
4.5. Trasters Barcino garanteix que ha adoptat les mesures de seguretat necessàries a les seves instal·lacions, sistemes, servidors i fitxers per evitar l’accés a les DADES de persones no autoritzades.
4.6. Sense perjudici de l’anterior aquests DADES podran ser revelats a les autoritats públiques només en el cas que les mateixes així ho requerissin de conformitat amb les disposicions legals i reglaments aplicables al cas.

5. ÚS DE LA PÀGINA www.trasterosbarcino.com DE TRASTERS BARCINO:

5.1. La utilització de la pàgina www.trasterosbarcino.com i / o dels Productes i Serveis de Trasters Barcino, suposarà l’acceptació plena i la validesa, de totes i cadascuna de les Condicions Generals contingudes en l’última versió de les Condicions Generals pel que l’usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti www.trasterosbarcino.com.
5.2. Trasters Barcino podrà modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, aquestes condicions generals així com els Producte i Serveis prestats o qualsevol altre aspecte substancial o no de la present pàgina, o les condicions d’operativitat, tècniques i d’ús dels serveis de www.trasterosbarcino.com.
5.3. De la mateixa manera, els usuaris, a fi de millorar el servei i establir un òptim nivell de qualitat, objectiu últim de Trasters Barcino, podran suggerir aquelles modificacions que ells estimin útils, posant-se en contacte amb els responsables de la pàgina a través de l’adreça de correu electrònic www.trasterosbarcino.com.
5.4. L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina www.trasterosbarcino.com i aquells Productes i Serveis posats a la seva disposició a través de la mateixa, de manera acord a la llei, els bons costums i l’ordre públic, així com amb el que disposen les presents Condicions Generals. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar la pàgina www.trasterosbarcino.com o els Productes i Serveis oferts, amb fins o efectes il·lícits i / o contraris al que estableixen les presents Condicions Generals, o lesius de drets i / o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin perjudicar la pàgina www.trasterosbarcino.com és o impedir el seu normal ús, o dels Productes i Serveis accessibles a través de les mateixa, o per la resta dels usuaris, o per Trasters Barcino i / o que afectin o puguin afectar la imatge de Trasters Barcino.
5.5. Els usuaris de www.trasterosbarcino.com hauran d’observar qualsevol instrucció que, a través d’e-mail, info@trasterosbarcino.com o, Trasters Barcino o el seu personal, degudament autoritzat, imparteixi.
5.6. L’usuari accepta totes i cadascuna de les obligacions o prohibicions que en cada moment imposi la legislació en vigor en relació a l’exclusió o limitació de responsabilitat del professional en el compliment del servei.

6. ELS SERVEIS DE TRASTERS BARCINO:
No estan destinats a menors i no sol·licita ni recull informació relativa a persones menors d’edat.
7. MOTIUS D’EXCLUSIÓ:
Trasters Barcino es reserva el dret d’exclusió temporal o definitivament a l’usuari en qualsevol dels següents supòsits:
7.1. Per incompliment de qualsevol de les condicions generals d’ús establerts en el present document.
7.2. Per incompliment de les lleis, els bons costums, i l’ordre públic.
7.3. Per incompliment de qualsevol altra obligació que tingués l’usuari amb Trasters Barcino. L’exclusió de l’usuari no suposarà la renúncia de Trasters Bàrcino a realitzar les accions legals corresponents o les indemnitzacions que en dret corresponguin.

8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DRETS D’AUTOR:

8.1. Tota la informació continguda en www.trasterosbarcino.com, el seu disseny gràfic i el codi en llenguatge HTML, JAVA, JAVA Script o Active X, està protegida per drets d’autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual.
8.2. Aquests drets pertanyen exclusivament a Trasters Barcino o als seus llicenciadors. Els usuaris d’Internet que accedeixin a aquest web poden visualitzar la informació continguda en el mateix i efectuar descàrregues o reproduccions privades en el seu sistema informàtic, sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers o s’instal·lin en un servidor connectat a Internet oa una xarxa local. No es permet, sense perjudici del que recull les presents Condicions Generals, la distribució, modificació, cessió, comunicació pública, reproduccions ni qualsevol altre acte de part o la totalitat de la informació publicada a www.trasterosbarcino.com, sense autorització prèvia de trasters Barcino.
8.3. L’usuari, haurà d’utilitzar els continguts i informacions recollides a www.trasterosbarcino.com de forma diligent, correcta i lícita, i en concret, únicament per a ús personal i no comercial, sempre que no s’elimini o modifiqui el contingut o qualsevol menció de fonts, copyright i altres dades identificatives de drets de Trasters Barcino o de tercers, és a dir respectant la seva forma original. Qualsevol reproducció o còpia, distribució o publicació, de qualsevol classe, del contingut de la informació publicada a www.trasterosbarcino.com sense autorització prèvia i per escrit de Trasters Barcino queda prohibit. L’autorització per a la reproducció pot sol·licitar-se a l’adreça de correu electrònic info@trastrerosbarcino.com.

8.4. En cas que qualsevol usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts existents en www.trasterosbarcino.com ha estat introduït en la mateixa amb violació de drets d’autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual, preguem comuniqui a Trasters Barcino aquesta circumstància , remetent notificació a l’adreça de correu electrònic info@trasterosbrcino.com, i incloent com a mínim, els punts següents: a) Nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic del reclamant. b) Dades del titular dels drets d’autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual que poguessin haver estat infringits. c) Indicació dels continguts infringits i ubicació a la pàgina www.trasterosbarcino.com. d) Declaració que la introducció dels continguts ha estat introduïda sense autorització expressa del titular dels drets d’autor o altres drets de propietat intel·lectual.
8.5. Sense perjudici del que assenyala els paràgrafs precedents, Trasters Barcino es reserva el dret de defensar-se contra reclamacions fundades en la normativa vigent sobre publicitat i de drets d’autor o altres drets protegeixin la propietat intel·lectual.

9. hiperlinks:

9.1. En el cas que www.trasterosbarcino.com refereixi mitjançant enllaços a publicitat oa pàgines web de tercers, Trasters Barcino no s’obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, ni aprova ni fa propis els serveis, continguts, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material o informació existent a la pàgina o pàgines web de tercers, de manera que Trasters Barcino no respondrà, sota cap circumstància, de la legalitat dels continguts d’aquesta / es pàgina / es, sent responsabilitat exclusiva del tercer, a títol enunciatiu i no limitatiu, el respecte de la legalitat, els bons costums, l’ordre públic, els continguts, així com que aquells no lesionin els drets de tercers. L’existència d’un hiperlink no pressuposa relació de cap classe entre Trasters Barcino i el propietari de la pàgina web en què el mateix s’estableixi.
9.2. Aquells usuaris o terceres persones que pretenguin establir un hiperlink amb la pàgina www.trasterosbarcino.com, hauran de garantir que el hiperlink només permet l’accés a les pàgines o serveis de la pàgina www.trasterosbarcino.com, però no realitza, de forma enunciativa però no limitativa, reproducció de continguts, deep-links, browsers, manifestacions inexactes o incorrectes, sobre els continguts o la pàgina web de www.trasterosbarcino.com. Excepte aquells signes que formin part del hiperlink, l’usuari garantirà
9.3. que la pàgina WEB en la qual s’estableixi el hiperlink no contindrà marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent a Trasters Barcino.

10. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT:

10.1. Trasters Barcino no garanteix la fiabilitat, disponibilitat, o continuïtat del funcionament de la seva pàgina web ni dels Productes i Serveis posats a disposició de l’usuari, de manera que exclou qualsevol responsabilitat pels danys i / o perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la manca de disponibilitat, fiabilitat, o continuïtat de la seva pàgina web o dels seus serveis, encara que intentarà facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, ajuda tècnica a la persona afectada.
10.2. Trasters Barcino no s’obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, l’absència de virus o elements en els continguts que puguin produir alteracions en el programari o maquinari dels usuaris o persones que visitin les pàgines WEB, per la qual cosa no respondrà de els danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se dels mateixos.

11. SALVAGUARDA DE LES CONDICIONS GENERALS:
Si una de les estipulacions de les presents Condicions Generals fos declarada nul·la o inoperant, la resta de les Condicions Generals es mantindran vigents.
12. ERRORS TIPOGRÀFICS:
Trasters Barcino fa tots els esforços necessaris al seu abast per oferir la informació continguda en el web site de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de Trasters Barcino es procediria immediatament a la seva correcció. D’existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres la decisió d’adquirir els Productes i Serveis basant-se en aquest error Trasters Barcino li ho comunicarà al Client i aquest tindrà dret a rescindir els seus serveis sense cap cost per part seva.

13. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS:

La inscripció de l’usuari com a client de Trasters Barcino implica el coneixement i acceptació expressa d’aquestes Condicions Generals. La contractació d’un Producte o Servei concret ofert pels proveïdors de serveis que figuren en Trasters Barcino implica l’acceptació explícita de les condicions generals.
14. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT:
Aquestes Condicions Generals es regeixen per la Llei Espanyola. Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir, pel que fa a la seva validesa, execució, compliment o resolució, total o parcial, serà sotmesa per les parts, amb renúncia expressa als seus propis fur (o qualsevol altre que, si s’escau, els correspongui), a la competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.
Per no rebre informació sobre els seus productes i serveis ni d’altres entitats, marqui la casella corresponent en el formulari.
En aquells casos on per realitzar una sol·licitud sigui necessari omplir un formulari i fer un “clic” al botó d’enviar, la realització del mateix implicarà necessàriament que ha estat informat i ha atorgat expressament el seu consentiment al contingut de la clàusula annexada a aquest formulari .
AVÍS LEGAL
www.trasterosbarcino.com és un domini en internet titularitat de Trasters Barcino.
Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent els textos, imatges, codis i qualsevol altre material, són propietat de Trasters Barcino o de tercers que han autoritzat el seu ús. La utilització de la web atribueix la condició d’usuari a tota persona que accedeixi a la mateixa i implica l’acceptació sense reserves de les presents condicions generals.
La informació i elements divulgats a través d’aquestes pàgines es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre Propietat Industrial i Intel·lectual. De tal mena que es prohibeix la seva reproducció, distribució i comunicació pública sense l’autorització expressa de Trasters Barcino.
Les pàgines de www.trasterosbarcino.com poden ser visitades lliurement pels usuaris, excloent aquelles que es trobin en àrees tancades, o que exigeixin la inscripció en un registre que s’efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei o en les condicions particulars que el regulen.
L’usuari es compromet a no utilitzar els serveis per a la realització d’activitats contràries a les lleis, a la moral, a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a aquests termes generals.
Trasters Barcino no es fa responsable dels danys o perjudicis directes o indirectes derivats de l’ús d’aquest lloc web, inclosos danys a sistemes informàtics, alhora que es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts mostrats.
POLÍTICA DE COOKIES
(Segons Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) 15/1999 de 13 de desembre)
Aquest lloc, igual que la majoria de llocs a Internet, fa servir cookies pròpies i de tercers per millorar l’ús per part de l’usuari. A continuació publiquem unes informacions bàsiques sobre les galetes, com ara què són, els tipus o com desactivar-les.
Què són les galetes?
Les cookies són petits arxius que algunes pàgines web poden instal·lar al seu ordinador, telèfon intel·ligent, tauleta o aparell electrònic quan les visiti. Les seves funcions poden ser múltiples: emmagatzemar les preferències de navegació, recopilar informació estadística, afavorir la interrelació, activar funcionalitats, etcètera. De vegades, les galetes s’utilitzen per emmagatzemar informació bàsica sobre els hàbits de navegació de l’usuari o del seu equip, fins al punt, segons els casos, de poder-lo reconèixer.
Per què són útils?
La utilitat de les cookies abasta múltiples aspectes de la navegació. Des d’un punt de vista de l’usuari, permeten que les pàgines web funcionin de forma més àgil i adaptada a les seves preferències, com ara emmagatzemar l’idioma o la moneda del seu país. Des d’un punt de vista dels responsables del lloc web, els ajuda a millorar els serveis que ofereixen, gràcies a la informació estadística que recullen a través d’elles.
Tipus de galetes
Hi ha diversos tipus de cookies, i cada un d’ells pot tenir una funcionalitat específica o múltiple. La nostra pàgina instal principalment els tipus que s’especifiquen a continuació, encara que existeixen altres tipus.

Galetes de millora del rendiment …

Aquest tipus de galetes emmagatzema les seves preferències per no tornar a configurar en una següent visita. Per aportar un exemple concret, en el comerç electrònic permeten mantenir informació sobre la cistella de la compra.
Galetes d’anàlisi estadística …
Són aquelles que, bé siguin tractades per nosaltres o per tercers, permeten quantificar el nombre de visitants i analitzar estadísticament la utilització que fan els usuaris dels nostres serveis. Gràcies a això podem estudiar la navegació per la nostra pàgina web i millorar els serveis que oferim.
Galetes de geolocalització …
Aquestes galetes són usades per programes que intenten localitzar geogràficament la situació de l’ordinador, smartphone, tauleta o aparell que es connecti al web perquè, de manera totalment anònima, es puguin oferir continguts i serveis més adequats territorialment.
Galetes de registre …
Quan un visitant es registra al nostre portal, es generen cookies que l’identifiquen com a usuari registrat a la mateixa visita. Aquestes galetes es mantenen mentre vostè no abandoni el compte, tanqui el navegador o apagueu-lo, i també poden ser utilitzades en combinació amb dades analítiques per identificar de manera individual les seves preferències al nostre portal.
Galetes publicitàries …
Són aquelles que, bé siguin tractades per nosaltres o per tercers, permeten gestionar eficaçment els espais publicitaris del nostre lloc web, adequant el contingut de l’anunci al contingut del servei sol·licitat o l’ús que realitzi de la nostra pàgina web. Gràcies a ella es poden conèixer els hàbits de navegació a internet i mostrar publicitat relacionada amb el seu perfil de navegació.
Altres galetes de tercers …
En algunes de les nostres pàgines es poden instal·lar cookies de tercers que permetin gestionar i millorar els serveis que aquests ofereixen. Un exemple d’aquest ús són els enllaços a les xarxes socials que permeten compartir els nostres continguts. Un altre exemple es refereix a Google Analytics, que les utilitza per comptabilitzar quantes persones visiten les nostres pàgines web.
Puc configurar les meves preferències?
És possible permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del seu navegador d’internet. De bloquejar-les, és possible que certs serveis que necessiten el seu ús no estiguin disponibles o no funcionin correctament.

Com que cada navegador té sos característiques respecte a la gestió de les galetes, proposem a continuació els enllaços als principals navegadors on es poden trobar aquestes especificacions:
Google Chrome = http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Mozilla Firefox = http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Internet Explorer = http://support.microsoft.com/kb/196955/es
Maxthon = http://www.maxthon.es/caracteristicas.html
Safari = http://www.lavanguardia.com/cookiesSafari.html
Safari per IOS (iPhone, iPad) = http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Galetes Flash = http://www.macromedia.com/support/documentation/es/flashplayer/help/settings_manager07.html

Necessito més informacions
Per a més informació sobre les cookies, incloent com veure quines cookies s’han instal·lat en el seu aparell i com gestionar-les o suprimir-les, visiteu www.allaboutcookies.org, www.youronlinechoices.eu, www.youronlinechoices.com on, a més de trobar informació útil, podrà consultar i configurar, proveïdor per proveïdor, les seves preferències sobre les galetes publicitàries de tercers.
¿Actualitzem la nostra Política de Cookies?
És possible que actualitzem la Política de Cookies del nostre lloc web, per això li recomanem revisar aquesta política cada vegada que ens visiti amb l’objectiu d’estar adequadament informat sobre com i per què fem servir les galetes. La Política de Cookies es va actualitzar per última vegada Trasters Barcino Si desitja posar-se en contacte amb nosaltres pel que fa la nostra política de cookies, pot fer-ho.

Trasters Barcino no es fa responsable del contingut, correspondència i veracitat de les polítiques de privacitat dels tercers incloent en aquestes la política de cookies.